Termomodernizacja to przedsięwzięcie, które w przyszłości będzie generować spore oszczędności. Nieuniknione są jednak koszty jakie należy ponieść aby zmodernizować budynek w zakresie jego modernizacji termicznej. Aby zmniejszyć koszty własne termomodernizacji budynku, warto skorzystać z programów rządowych oferujących wsparcie finansowe dla inwestycji zmierzających do wymiany źródła ciepła i poprawiających efektywność energetyczną budynków.

Najpopularniejsze możliwości dofinansowania termomodernizacji to: Program Czyste Powietrze, „Stop Smog” oraz Ulga Termomodernizacyjna.

Ciekawym rozwiązaniem jest program Czyste Powietrze Plus. Program pozwala na uzyskanie do 50% środków przed rozpoczęciem inwestycji, na podstawie umowy z wykonawcą.

Poniżej najważniejsze programy oferujące dofinansowanie do termomodernizacji.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. lub lokali wydzielonych w takich budynkach. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.
Wielkość dotacji w ramach programu Czyste Powietrze uzależniona jest od:
– wymagań i tego czy jest wymieniane źródło ciepła i na jaki jego rodzaj,
– wielkości dochodów.

Wielkość dotacji (poziomy dofinansowania) w Programie Czyste Powietrze, a dochody

W zależności od wielkości dochodów możemy uzyskać 3 poziomy finansowania:

1. Standardowy poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze

– mogą go uzyskać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się

2. Podwyższony poziom dofinansowania

– mogą go uzyskać inwestorzy, których przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosi:
• do 1564 zł (gospodarstwa wieloosobowe),
• do 2189 zł (gospodarstwa jednoosobowe).
• dla osób prowadzących działalność gospodarczą, przychód nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.

3. Najwyższy poziom dofinansowania

– mogą uzyskać inwestorzy, których przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosi:
• do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe),
• do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe),
• dla osób prowadzących działalność gospodarczą, przychód nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jako dochodowe kryterium kwalifikowalności uznawane jest również prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rodzaje dofinansowania w Programie Czyste Powietrze w zależności od rodzaju inwestycji

W zależności od zakresu prac rozróżniamy trzy opcje dofinansowania:

Opcja 1 rodzaju dofinansowania w programie
Inwestycja obejmująca demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
Dodatkowo mogą zostać wykonane:
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
• 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
• 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
Dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:
• 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
• 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Dla osób uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:
• 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
• 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2 rodzaju dofinansowania w programie
Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. lub zakup i montaż kotłowni gazowej.
Dodatkowo mogą być wykonane:
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.)
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
• 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
• 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:
• 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
• 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Dla osób uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:
• 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
• 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 3 rodzaju dofinansowania w programie
Inwestycja nie obejmująca wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,
• wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:
• 10 000 zł
• 15 000 dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
• 30 000 dla osób uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Program Czyste Powietrze Plus

Program Czyste Powietrze Plus, skierowany jest do osób, które ze względu na dochody, nie mają możliwości rozpoczęcia inwestycji i oczekiwania na zwrot środków. O ile dotychczas należało zrealizować inwestycję termomodernizacji, i wnioskować o zwrot środków, to w Programie Czyste Powietrze Plus, można uzyskać do 50% środków przed rozpoczęciem prac na podstawie umowy z wykonawcą.

O przedpłatę będą mogli ubiegać się inwestorzy, którzy ze względu na dochody są uprawnieni aby uzyskać podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania.

Co ciekawe, pogram Czyste Powietrze Plus pozwala na uzyskanie wyższej dotacji.

Dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:
• 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
• 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
• 25 000 – w przypadku braku wymiany źródła ciepła

Dla osób uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:
• 70 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
• 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
• 40 000 – w przypadku braku wymiany źródła ciepła

Wnioski do Programu Czyste Powietrze należy składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej; nabór trwa do 2027 r. Więcej informacji na stronach programu Czyste Powietrze https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Program „Stop Smog”

Program „Stop Smog” skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych z gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Program realizowany jest przez gminy. W imieniu gmin stroną może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.

W ramach programu „Stop Smog” mogą być realizowane przedsięwzięcia w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegające na:
• wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
• termomodernizacji,
• podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
• zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
• zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię, dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Wysokość dofinansowania w programie Stop Smog:

• dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,
• dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania,
• średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł..

Wnioski w celu dofinansowania termomodernizacyjnego w programie „Stop Smog”, należy składać: w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii lub w urzędzie gminy.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych.
Ulga polega na odliczeniu od dochodu, lub przychodu w przypadku podatku zryczałtowanego, wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Maksymalna kwota odliczenia ulgi termomodernizacyjnej, to 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Co ważne, ulgę można łączyć z dotacją z programu „Czyste Powietrze”
Więcej informacji znaleźć można na stronach programów.