Zásady ochrany osobných údajov

I. SERVIS
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webové stránky pod doménou crossin.pcc.eu.

II. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správcom osobných údajov je spoločnosť PCC Prodex Sp. z o.o. so sídlom v Brzegu Dolnom (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny), číslo KRS 0000024928 Okresný súd pre Vroclav-Fabrycznu vo Vroclave, IX hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, NIP 522-18-03-295, REGON 012290187, základné imanie 50 000 PLN, splatené základné imanie 50 000 PLN.

Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať e-mailom: odo.prodex@pcc.eu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb, a najmä zabezpečuje, aby:

 1. spracúva osobné údaje zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom;
 2. zhromažďuje osobné údaje na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a ďalej ich nespracúva spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný;
 3. Osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 4. Osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované;
 5. uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby, nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 6. spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení

III. ÚČEL SPRACOVANIA
Správca môže spracúvať osobné údaje okrem iného na tieto účely:

 1. komunikáciu a odpoveď na správu. Základom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, napr.: spätné kontaktovanie, náš marketing alebo partneri vrátane skupiny PCC.
 2. uzatvorenie a plnenie zmluvy o poskytovaní služieb alebo kúpnej zmluvy – základom pre spracovanie je tu potreba uzatvorenia zmluvy;
 3. priamy marketing produktov a služieb správcu a subjektov skupiny PCC – kým nevznesiete námietku proti spracúvaniu vašich údajov na tento účel alebo neodvoláte svoj súhlas – základom spracúvania je tu plnenie oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany alebo súhlas;
 4. na plnenie zákonných povinností Správcu (napr. daňových, účtovných, pri vybavovaní sťažností) – po dobu trvania týchto povinností alebo po dobu nevyhnutnú na preukázanie splnenia týchto povinností orgánom oprávneným na kontrolu v tejto oblasti – základom spracovania je zákonná povinnosť Správcu;
 5. vznik, obhajoba a uplatnenie nárokov – počas obdobia, po ktorom sa nároky (napr. vyplývajúce zo zmlúv) premlčia, alebo počas trvania prípadného súdneho konania – základom spracovania je tu oprávnený záujem alebo zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale môže byť nevyhnutné napríklad na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo na odpoveď na žiadosť alebo na korešpondenciu.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase, máte právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

IV. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje sa môžu poskytovať externým stranám len v medziach zákona, na účely a v rozsahu nevyhnutnom okrem iného na účely spracovania údajov. na riadne plnenie kúpnej zmluvy alebo servisnej zmluvy.
 2. Správca môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany na účely vykonávania činností súvisiacich s výkonom svojej činnosti, ako aj na účely uplatnenia nárokov alebo ochrany pred nárokmi súvisiacimi s používaním jeho služieb alebo produktov. Tieto subjekty môžu byť:
 1. externé poradenské spoločnosti (vrátane právnych, audítorských, daňových, marketingových a účtovných);
 2. externých IT špecialistov;
 3. subjekty, ktoré pomáhajú správcovi pri vybavovaní korešpondencie;
 4. kuriérom – v prípade korešpondencie alebo kuriérskych zásielok;
 5. prevádzkovatelia internetových platieb alebo banky – v prípade finančného vyrovnania;
 6. subjekty spolupracujúce so správcom v rámci predajných služieb;
 7. a ďalšie subjekty v skupine PCC, ktoré pre správcu vykonávajú niektoré z uvedených služieb.

V. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

V každom prípade má dotknutá osoba právo na:

 1. prístup k osobným údajom (vrátane napríklad získania informácií o tom, aké osobné údaje sa spracúvajú),
 2. požiadať o opravu a obmedzenie spracovania osobných údajov (napr. ak sú nesprávne);
 3. vymazanie osobných údajov (napr. ak boli spracované nezákonne);
 4. preniesť osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami a spracúvanie je založené na súhlase alebo na zmluve, napr. inému prevádzkovateľovi;
 5. namietať proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodu, že je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane najmä spracúvania na marketingové účely;
 6. podať sťažnosť orgánu príslušnému na ochranu osobných údajov.

VI. COOKIES
Správca používa súbory cookie (malé textové súbory, tzv. „cookies“), ktoré sa ukladajú do koncových zariadení používateľov s cieľom získať údaje o používaní webovej stránky používateľmi.

Okrem iného to umožňujú súbory cookie:

 1. zachovanie relácie používateľa po prihlásení, aby nebolo potrebné samostatné prihlásenie na každej podstránke webovej lokality;
 2. prispôsobiť obsah webovej stránky potrebám a záujmom používateľov;
 3. zostavovanie štatistík o návštevách webovej lokality;
 4. vytváranie online prieskumov a ich zabezpečenie proti viacnásobnému hlasovaniu tých istých osôb.

Informácie získané prostredníctvom súborov cookie zahŕňajú okrem iného. názov poskytovateľa internetových služieb, IP adresu používateľov, krajinu pôvodu, z ktorej sa používatelia pripájajú na stránku.

Webová lokalita používa dva hlavné typy súborov cookie: „Súbory cookie relácie“ a „trvalé súbory cookie“ (trvalé súbory cookie). „Relačné“ súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási, neopustí webovú stránku alebo nevypne softvér (webový prehliadač). „Trvalé“ súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich používateľ nevymaže.

V mnohých prípadoch softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie používateľa. Používateľ môže kedykoľvek vymazať súbory cookie uložené v jeho koncovom zariadení alebo zablokovať ich ukladanie v nastaveniach svojho internetového prehliadača (vrátane mobilného telefónu alebo iného zariadenia, ktoré umožňuje prístup na internet). Viac informácií o súboroch cookie nájdete v časti „Pomocník“ v ponuke prehliadača.

Správca informuje, že obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej lokalite.

Správca používa na svojej webovej stránke službu od spoločnosti Google:

1. Google Analytics – služba, ktorá umožňuje zhromažďovať údaje na účely analýzy štatistík návštevníkov webových stránok. Podrobné informácie o tom, ako služba Google Analytics spracúva vaše údaje, nájdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Používateľ môže zabrániť zhromažďovaniu svojich údajov nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý blokuje prenos údajov do služby Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

2. Google reCAPTCHA – služba, ktorá umožňuje po správaní používateľa skontrolovať, či údaje na stránke (napr. formulár) zadal človek alebo automat. Analýza prebieha na pozadí automaticky pri otvorení webovej lokality bez toho, aby o tom bol používateľ informovaný. V rámci analýzy mechanizmus zohľadňuje rôzne typy informácií (napr. IP adresu, vykonané pohyby myšou, čas strávený na stránke) a zozbierané údaje sa odosielajú spoločnosti Google. Viac informácií o službe Google reCAPTCHA nájdete na adrese: https: //www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

Ďalšie informácie týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov spoločnosti Google nájdete na tejto adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

VII. ZMENA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov môže správca zmeniť a doplniť uverejnením novej verzie na webovej stránke.

Táto verzia zásad ochrany osobných údajov je účinná od 25.05.2018.