W nowo budowanym budynku jednorodzinny można starać się o dofinansowanie na zakup: kotła na paliwa stałe, węzeł cieplny, system ogrzewania elektrycznego, kocioł olejowy, kocioł gazowy kondensacyjny, pompę ciepła powietrze, pompy ciepła odbierającą ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami. Warunkiem jest spełnienie w budynku wymagań dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku oraz pod warunkiem poniesienia kosztów do dnia 31 grudnia 2019 roku.