Wymogi związane z izolacją budynków i oszczędnością energii są coraz wyższe. Zużywając mniej energii na ogrzewanie, dbamy zarówno o ekologię i swój portfel. Co jednak, gdy mamy dom wybudowany w starej technologii, a termomodernizacja to koszt przekraczający nasz budżet? Nie jesteśmy na straconej pozycji, warto przyjrzeć cię możliwym do uzyskania dotacjom.

Program Czyste Powietrze - Termomodernizacja

Flagowym programem rządowym, obejmującym całą Polskę jest program Czyste Powietrze. Co ważne, dotacje z nowej odsłony programu Czyste Powietrze można łączyć z gminnymi programami niskoemisyjnymi Stop Smog. O możliwe informacje na ich temat należy pytać w siedzibie gminy.
Ułatwieniem jest również umieszczenie w jednym wniosku dofinansowania programu Mój Prąd, która dotyczy wsparcia w wysokości 5 tys. zł. Instalacji fotowoltaicznej.
Utrzymano również termomodernizacyjną ulgę podatkową. Należy pamiętać jednak, że odliczeniu nie będą podlegały wydatki dofinansowane lub zwrócone zwrócone.

Zasady programu dotacji Czyste Powietrze 2.0

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych lub wydzielonych w nich lokali mieszkalnych.
Zakres dofinansowania jest szeroki i obejmuje
– wymianę starych źródeł ciepła na nowe, niskoemisyjne źródła spełniające wymogi programu,
– docieplenie przegród budynku,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory, fotowoltaika),
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Nowością w programie jest możliwość skorzystania z dofinansowania przez osoby, które już wymieniły źródło ciepła na nowe. W takim przypadku osoba starająca się o wsparcie może skorzystać z dotacji na:
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwoty dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Wielkość dofinansowania uzależniona jest od dochodu i zakresu realizowanych prac.

Podstawowy poziom dofinansowania obejmuje beneficjentów, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.. Dla poziomu podstawowego przewidziano 3 opcje uzależnione od rodzaju przedsięwzięcia:

– opcja 1 zakłada wymianę źródła energii na pompę ciepła oraz możliwe dodatkowe elementy związane z modernizacją. Kwoty do uzyskania to 25 tys. zł., lub 30 tys. zł., gdy przedsięwzięcie obejmuje również mikroinstalację fotowoltaiczną.
– opcja 2 to wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła. Kwoty dotacji mogą maksymalnie wynieść w tym przypadku odpowiednio 20 tys., lub 25 tys. zł.
-opcja 3 to przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła. Wielkość dofinansowania z tytułu termomodernizacji może wynieść w tym przypadku maksymalnie 10 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy beneficjantów których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Dla tych osób przewidziano dwie opcje:
– opcja 1, obejmująca wymianę źródła ciepła oraz dodatkowe zmiany modernizacyjne. Maksymalne kwoty dofinansowania to 32 tys. zł., lub 37 tys. zł., gdy zmiany obejmują montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
– opcja 2, gdy nie wymieniane jest źródło ciepła, a prowadzone sią tylko prace termomodernizacyjne. Maksymalna wartość wsparcia w tym przypadku to 10 tys. zł.

Warunek uzyskania dotacji z programu Czyste Powietrze

Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymogów dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Od 2021 r. wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków, dla dachów i stropodachów narzucają wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,15 W/(m2K).
Nie są to jednak wymogi trudne do osiągnięcia. Dla przykładu chcąc je uzyskać przy ociepleniu poddasza, to przy użyciu piany Crossin Attic Soft o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,037,W/mK, już przy niewielkiej grubości izolacji równej 25 cm, otrzymujemy ustawowo wymaganą wartość parametru U = 0,148 W/(m2K).